Zapraszamy do zapisów na IX VAG Nysa 2015!

Zapraszamy do zapisów na IX VAG Nysa 2015!
Zveme vás k registraci VAG Nysa IX 2015!
We invite you to register for VAG Nysa IX 2015!

Po zarejestrowaniu do 31 maja 2015 będzie możliwość zmiany auta oraz numerów rejestracyjnych.
Logujemy się na stronkę i zmieniamy samodzielnie.
Bardzo prosimy osoby które zgłosiły chęć uczestnictwa w spotkaniu a z przyczyn losowych nie będą mogły wziąć udziału o „Rezygnację z udziału” w zgłoszeniu w celu dopisania osób z listy rezerwowej.
(osoby które zgłosiły chęć uczestnictwa, nie przyjechały na VAG Nysa 2015 i nie zrezygnowały z udziału w terminie do 24 maja 2015, w przyszłych edycjach będą tylko na liście rezerwowej)

Za stronę rejestracyjną dziękujemy Sebastianowi z http://chiptuning.nysa.pl/

W czasie rejestracji będzie konieczność zapoznania się i akceptacji regulaminu IX Spotkania Miłośników Aut z grupy VAG W Nysie 13/14 .06.2015 oraz jego przestrzegania.

Regulamin Spotkania Miłośników aut z grupy VAG IX VAG Nysa 13/14 czerwca 2015

1. Spotkanie jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez opolska grupę forum vwgolf.pl.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu.
3.Za akceptację regulaminu przez każdego z uczestników uważa się przesłanie Deklaracji w formie elektronicznej lub wręczenie regulaminu dla kierowcy przy bramie wjazdowej , jednocześnie kierowca pojazdu zobowiązany jest do zaznajomienia się z tym regulaminem osób z nim towarzyszących
4. Wjazd na teren spotkania osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem , z zastrzeżeniem że opiekun bierze za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.
5. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem , a w przypadku powtórzenia się sytuacji , wydaleniem z terenu spotkania bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych , organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotkania .
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu spotkania bez podania przyczyny.
8. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania spotkania. W miejscach wyznaczonych do prób sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się osób nie biorących udziału w konkurencji i/lub w jaki inny sposób nie związany ze startującym.

UWAGA: Wszelaki ruch pojazdów dopuszczony jest tylko do godziny godz. 22.00 , po niej obowiązywał będzie kategoryczny zakaz poruszania się pojazdów z wyjątkiem osób zaangażowanych w organizację (sponsorów , wystawców itp. ) , uczestnicy którzy będą chcieli opuścić teren spotkania powinni to zrobić do godziny 22.00 , gdyż brama zostanie zamknięta jej otwarcie będzie o godzinie 9.00 dnia następnego . Do osób naruszających te normy, z całą stanowczością będzie stosowany pkt 5 regulaminu.

9. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów spotkania lub Służby Porządkowe.
10. W związku z klauzulą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego wyłączającą odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz Auto Casco za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
11. Uczestnicy którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie spotkania mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku , a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
12. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie spotkania . Osobą koordynującą jest Andrzej Szafran (szawełło) tel. 889313887.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
14. Uczestnicy przebywający na spotkaniu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa . Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
15. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 5. niniejszego Regulaminu , naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników spotkania jak i osób postronnych , a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania spotkania. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując obowiązujący regulamin.
16. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 5 wnoszenia na teraz spotkania narkotyków i innych środków odurzających.
17. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów , “palenia gumy” , „piłowania” silników do odcinki , puszczania głośnej muzyki w godzinach nocnych itp..
18. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków wezwaniem Policji . Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
19. Na terenie spotkania i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach imprezy , żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach imprezy akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora .
21. Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania imprezy mają tylko pracownicy , sponsorzy , właściciele domków ( podnajmujący domki uiszczają opłatę jak każdy uczestnik imprezy ) oraz osoby wskazane przez Organizatora .
22.Wjechać na teren ośrodka i rozstawić namiot mogą tylko uczestnicy mający przyznany numer wjazdowy (jedno auto = jeden namiot). Przyznany numer wjazdowy uczestnik spotkania ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu pojazdu i pozostawić do końca spotkania .
23.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotkania .
24. Decyzja Organizatora jest decyzja ostateczną.
25. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji

26. Każdy uczestnik prób sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 5. niniejszego Regulaminu.
27. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika , co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego Regulaminu , a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
29. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
30. W miejscu przeznaczonym do zawodów uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających pod rygorem wezwania Policji.
31. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 5. niniejszego Regulaminu.
32. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym trzyosobowa komisja i jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

Jak co roku zmuszeni jesteśmy prosić o kulturalne zachowanie , cześć z nas będzie zapewne z rodzinami i dziećmi . Prosimy o nie palenie gumy , o nie „piłowanie” aut (które jest uciążliwością dla innych uczestników) , w porach nocnych nie puszczaniu głośno muzyki itp. Ponieważ jak dotychczas w miarę się to udawało i dlatego też mamy możliwość skorzystania z ośrodka jakiekolwiek naganne zachowanie nie będzie tolerowane , a do takowej osoby zostaną wyciągnięte konsekwencje, łącznie z zakazem wstępu na wszelakie imprezy robione przez to forum.

Za tegoroczną wlepę dziękujemy Robertowi vel zielu

Nasi sponsorzy :

1. HAZ ZAX – Chiptuning Nysa —- http://chiptuning.nysa.pl/
2. Odjazdowe naklejki – http://odjazdowenaklejki.pl/ —- http://www.facebook.com/odjazdowenaklejki?fref=pb
3. Wypożyczalnia Samochodów — ttp://auto-najem.eu/
4. Sklep Motoryzacyjny Autofab — https://www.facebook.com/pages/Autofab/296463900562864?fref=ts
5. AutoZaFree.pl — http://www.autozafree.pl/
6.Profi – Turbo — http://www.profi-turbo.pl/
7. NaviMap — http://www.navimap.com.pl/
8 . DB Drag Bożków – Car Audio — http://dbdragbozkow.pl/ — https://www.facebook.com/DbDragBozkow?fref=ts

Link do strony rejestracyjnej:
Odkaz na registrační stránku:
Link to the registration page:

http://vag.nysa.pl/rejestracja.php

Pozdrawiamy, organizatorzy.