Regulamin

Regulamin Spotkania Miłośników Aut z Grupy VAG VAG Nysa.
13 VAG Nysa 07-09 czerwca 2019

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Spotkania Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skorochowie w dniach 07.06.2019 od godziny 9.00 do 09.06.2019 do godziny 14.00. ( w ciągu dalszym dokumentu „Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG”. będzie nazywane „imprezą”.)
2. Wjazd na teren spotkania odbywać się będzie w dniach 07-10.06.2019 w godzinach 9.00 do 22:00. Wjechać mogą tylko osoby z przyznanym numerem wjazdowym i dowodem wpłaty za udział w spotkaniu. Uczestnik który uiścił wpłatę za spotkanie a z przyczyn losowych nie weźmie w nim udziału nie otrzyma zwrotu wpłaty . Obowiązuje zakaz sprzedaży wjazdówek drugim osobom .
3.Wjechać na teren ośrodka i rozstawić namiot mogą tylko uczestnicy mający przyznany numer wjazdowy (jedno auto = jeden namiot odpowiednio dwu lub trzy osobowy ). Przyznany numer wjazdowy uczestnik spotkania ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu pojazdu i pozostawić do końca spotkania ,naklejkę na namiot otrzymaną na bramie wjazdowej po wpisaniu swojego numeru uczestnika oraz numeru rejestracyjnego auta przykleić w widocznym miejscu przy wejściu do namiotu . Namioty bez naklejki będą usuwane z terenu imprezy.
4. W dniach imprezy na teren ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu aut dostawczych , busów , autobusów, kamperów , przyczep kampingowych oraz przyczep samochodowych .
5. Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania imprezy mają tylko pracownicy, sponsorzy, właściciele domków ( podnajmujący domki uiszczają opłatę jak każdy uczestnik imprezy ) oraz osoby wskazane przez Organizatora .
6. Wjazd na teren spotkania osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, który bierze za nią pełną odpowiedzialność.
7. Na bramie wjazdowej każdy z uczestników otrzyma opaskę identyfikacyjną na rękę, którą ma obowiązek nosić do końca spotkania. Osoby bez aktualnych opasek identyfikacyjnych będą usuwane z terenu imprezy lub będą zobowiązani do zapłacenia dziesięciokrotnej opłaty wejściowej podczas kontroli organizatorów i ochrony.
8. Uczestnicy którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie spotkania i mają przyznany numer wjazdowy , mają prawo do przebywania na jego terenie także po zapadnięciu zmroku oraz do korzystania z przewidzianych atrakcji.
9. Za akceptację regulaminu przez każdego z uczestników uważa się zaakceptowanie go w internetowym formularzu zgłoszeniowym i przyjęcie go w formie pisemnej na bramie wjazdowej. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zaznajomienia z regulaminem osób mu towarzyszących.
10. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem a w przypadku powtórzenia się sytuacji łamania regulaminu, wydaleniem z terenu spotkania bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
11. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych , organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania spotkania.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu spotkania bez podania przyczyny.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. W tej sytuacji organizator nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach imprezy , żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach imprezy akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora .
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotkania .
UWAGA: Na terenie spotkania i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
17. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz :
– jazdy samochodem po ośrodku po dotarciu do miejsca postoju
– niebezpiecznych manewrów samochodem
– “palenia gumy”
– „piłowania” silników do odcinki ,
– jazdy pod wpływem alkoholu,
– jazdy na dachu, masce, w bagażniku pojazdu,
– puszczania głośnej muzyki w godzinach nocnych.
Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.
– odholowanie pojazdu – 300 zł,
– parking płatny – 150 zł/doba.
18. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji . Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
19. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 10 wnoszenia na teren spotkania narkotyków , dopalaczy i innych środków odurzających.
20. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów mechanicznych. W miejscach wyznaczonych do prób sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się osób nie biorących udziału w konkurencji.
21. W związku z klauzulą o „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego”. Wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz Auto Casco, za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
22. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie spotkania .
23. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów spotkania lub Służby Porządkowe.
24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
25. Uczestnicy przebywający na spotkaniu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa . Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
26. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 10 niniejszego Regulaminu naruszać nietykalność fizyczną innych uczestników spotkania jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, środowiska naturalnego w miejscu trwania spotkania. Za dewastację mienia sprawcy – wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Organizatora. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując obowiązujący regulamin.
27. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren spotkania jest równoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu osoby uczestnika w związku z imprezą . Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego wizerunku , głosu, wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania imprezy w dowolnych formach tworzonych i emitowanych przez nadawców imprezy jak również w przygotowanych materiałach promocyjnych lub reklamowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
28.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotkania.
29. Decyzja Organizatora jest decyzja ostateczną.
30. W przypadkach kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji:
1. Każdy uczestnik prób sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika , co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego Regulaminu , a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
4. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
5. W miejscu przeznaczonym do zawodów uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających pod rygorem wezwania Policji.
6. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym trzyosobowa komisja i jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

Plan komunikacji:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VAG ul. Wojska Polskiego 2 w Prudniku , adres email: vagnysa@interia.pl organizująca Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji w Skorochowie 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z prawem realizacji rejestracji uczestników na Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie pracownicy/osoby upoważnione na podstawie osobnych umów zawartych z administratorem danych do wypełnienia zobowiązania świadczenia wobec Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od momentu realizacji usługi i zaakceptowania niniejszego regulaminu.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) W każdym momencie może Pani/Pan złożyć wniosek do usunięcia danych z serwisu i bycia „zapomnianym” przez administratora. Dane niezbędne do działania zgodnego z innymi ustawami zostaną przeniesione do archiwum z ograniczonym dostępem i będą przechowywane w nim tylko na wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji w Skorochowie. 9) Przesyłając zapytanie na adres mailowy podany na stronie vagnysa.pl i fb VAGNysa lub korzystając z formularza kontaktowego jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych zawartych w przesłanej wiadomości w celu odpowiedzi, oraz zezwala Pani/Pan na zachowanie przesłanych maili w skrzynce pocztowej administratora danych w celu zachowania ciągłości korespondencji i wykorzystania jej w późniejszym czasie. To samo dotyczy kontaktu telefonicznego: mianowicie wykonując połączenie telefoniczne na numer podany na stronach www wymienionych w tym punkcie – zezwala Pani/Pan na możliwość kontaktu pod tym numerem telefonu w celu umożliwienia zrealizowania usługi, odpowiedzi na zapytanie lub innej związanej z zapewnieniem najwyższej możliwej jakości obsługi.
10) Informujemy, że podczas Spotkania Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji w Skorochowie zapisywany jest obraz uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przebywając na Spotkaniu Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji w Skorochowie wyraża Pani/Pan zgodę na utrwalanie swojego wizerunku oraz osób z nim przebywających – na dysku i przechowywanie go przez okres trwający do 14 dni (w zależności od ilości danych zapisywanych na dysku – nowy zapis kasuje stary). Monitoring został zainstalowany by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno przebywającym w nim osób, jak mienia znajdującego się na zewnątrz. Materiał utrwalony na nagraniach może również służyć za dowód w sprawach o ewentualne zniszczenie mienia, a wizerunek utrwalonych na nim osób przekazany organom ścigania lub użyty w sądzie.